KonikBus

Regulamin przewozu osób i rzeczy
oraz usług oferowanych
przez Firmę KonikBus
tel. +48 510 31 99 99§ 1. ZAKRES ZOBOWIĄZANIA

1. Regulamin przewozu oraz świadczenia naszych usług, rezerwacji itp. określa warunki:
a) dokonania rezerwacji za pośrednictwem telefonu, e-mail, sms, komunikatorów społecznościowych oraz formularza dostępnego na naszej stronie,
b) przewozu osób i rzeczy, wypożyczania aut oraz pozostałych usług ustanowionych w CEiDG, są nadzorowane przez naszą Firmę.
2. Wszelkie informacje dotyczące warunków korzystania z naszych usług są opisane w niniejszym regulaminie.

§ 2. OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

1. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. W przypadkach awaryjnych niewynikających z winy firmy, lecz z przypadków losowych, Przewoźnik zobowiązuje się zapewnić transport zastępczy np. u innego przewoźnika, zgodnie z zamówieniem.
2. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce, maksymalna ilość bagaży w cenie to dwie walizki do 20 kg plus bagaż podręczny do 5 kg.
3. Dokładne godziny wyjazdu są podawane dzień przed wyjazdem. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy Door to Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami niezależnymi od niego np. kontrole policyjne, wypadki, korki, problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych.
5. W sytuacjach niezależnych od firmy, awarie itp. Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów oraz zapewnić dojazd na miejsce posiłkując się innymi firmami przewozowymi, z którymi współpracuje.
6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu, lub kontynuacji, bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu:
a) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
b) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów, zagrażając bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów,
c) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne, przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.
8. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania przewozów z przyczyn od niego niezależnych np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej czy ataków terrorystycznych.
9. Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaconej podróży.
10. Przewoźnik ma prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
11. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do biura firmy.

§ 3. OBOWIĄZKI PASAŻERA

1. Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.
2. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany Przewoźnikowi adres 15 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu, jak również posiadać aktywny numer telefonu podany do kontaktu.
3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do złożenia bagażu we wskazane przez kierowcę Przewoźnika miejsce, stosowania się do poleceń Kierowcy.
4. Pasażer jest zobowiązany okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów tj. podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa, którego przewóz dotyczy;
5. Pasażer jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
6. Pasażer jest zobowiązany do opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.
7. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
8. Fakt nieoczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu. Przewoźnik ma prawo do żądania od Pasażera 100 % zwrotu wartości przejazdu.
9. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
10. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
11. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy pojazdu Przewoźnika.
12. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi, szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
13. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd Przewoźnika, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu naprawienia lub wyczyszczenia pojazdu.
14. Koszt przejazdu jest ustalany podczas rezerwacji według aktualnego cennika przewozu.

§ 4. BAGAŻ

1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu podstawowego oraz jeden bagaż podręczny zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 20 kg każdy, przewożonego w luku bagażowym,
b) jedna sztuka bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.
2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
3. Przewoźnik ma prawo, odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie. Ma prawo odmówić, także zabrania dodatkowego bagażu w przypadku, gdy zabranie go jest niemożliwe i wpływa negatywnie na jakość podróży innych pasażerów.
4. Nadbagaż powinien być zgłoszony przy rezerwacji biletu, doliczana jest dodatkowa opłata.
5. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, środków niedozwolonych, nieakcyzowanych, niezgodnych z prawem oraz rozporządzeniami.
6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.
7. Przewoźnik nie odpowiada za bagaże Pasażerów.
8. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką z podanym nazwiskiem i adresem. Kierowca może sprawdzić zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.

§ 5. PRZEWÓZ PACZEK

1.Przesyłka, nadana za pośrednictwem naszej Firmy oraz zatwierdzona do przewozu przez Przewoźnika, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości i dostarczana do wskazanego miejsca.
2. Zleceniodawca zgłaszając odbiór przesyłki potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu.
3. Czas dostawy przesyłki wynosi od 2 do 6 dni roboczych.
4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.
5. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz Firmy przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
6. Nadawca jest zobowiązany przekazać Przewoźnikowi przesyłkę w stanie umożliwiającym jej dostarczenie. Nadawca jest zobowiązany odpowiednio przygotować przesyłkę tzn.:
a) powinna być zamknięta i zabezpieczona skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
b) powinna być odpowiednio wytrzymała,
c) powinna być opisana gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. "góra/dół" lub "uwaga szkło". W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki
7. Przewoźnik zastrzega przewożenia paczek nie z godnym z prawem przewozu, typu środki niedozwolone (np. narkotyki itp.), zagrażające życiu, bez akcyzy.
8. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy. Cena jest ustalana w trakcie przyjęcia zlecenia.
9. Każda przesyłka powinna być zaopatrzona w dane Odbiorcy i Nadawcy:
a) imię i nazwisko
b) ulicę i numer domu
c) kod pocztowy
d) miejscowość
e) telefon kontaktowy
10. Za otwarcie przesyłki podczas kontroli przez służby bezpieczeństwa, celne itp. Przewoźnik nie odpowiada.
11. Za wszelkie przewożone rzeczy w paczce odpowiada Nadawca, a także Odbiorca przesyłki.
12. Przewoźnik nie odpowiada, za rzeczy przewożone w paczce.

§ 6. PRZEWÓZ OSÓB ZE ZWIERZĘTAMI

1. Przewóz osoby ze zwierzęciem należy zgłosić w chwili rezerwacji, zostanie podjęta decyzja w zależności od zwierzaka. Koszt przewozu zwierzaka jest ustalany w chwili rezerwacji.
2. We wcześniej zgłoszonych przypadkach Przewoźnik może przewieźć zwierzę, tylko pod warunkiem jego małych gabarytów, braku zagrożenia i bezpośredniej opieki nad nim Pasażera. Przewóz taki należy bezwzględnie zgłosić wcześniej oraz zapewnić transporter dla zwierzaka we własnym zakresie.

§ 7. UMOWA PRZEWOZU

1. Pasażer zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika: telefonicznie, za pomocą strony internetowej Przewoźnika, sms, bądź za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych.
2. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji telefonicznej lub internetowej po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą rezerwację informacją zwrotną. Ustne i SMS-owe zawarcie umowy przez złożenie rezerwacji jest tak samo wiążące jak zawarcie umowy na piśmie.
3. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży gotówką u Kierowcy lub przelewem na konto podane przez Przewoźnika.
4. W momencie złożenia rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
5. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika, czyli przewóz osób i mienia od drzwi do drzwi, nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych na bieżąco. Godziny przekazywane w trakcie rezerwacji są przybliżone.
6. Dokładna godzina przejazdu zostaje podana Pasażerowi dzień przed wyjazdem.
7. Rezerwacja potwierdzona przez Pasażera dzień przed wyjazdem do godz. 12:00 obliguje opłaceniem niniejszej rezerwacji, pomimo że zrezygnował po potwierdzeniu rezerwacji.
8. Jeżeli Pasażer nagle zrezygnuje z przejazdu, również jest zobligowany do opłacenia przejazdu.
9. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom, informując o tym fakcie Pasażera.
10. Rezerwacja przewozu jest równoznaczna z zapoznaniem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

§ 8. REKLAMACJA

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować na adres e-mail konikbus@gmail.com lub listownie na adres Przewoźnika.
2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych sytuacji, wnoszone zastrzeżenia oraz doznane szkody i związane z tym roszczenia.
3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, z założeniem, że wszelkie zażalenia zostaną dokładnie opisane (można też dołączyć dokumentację zdjęciową, bądź nagranie video)
4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, lub omyłkowo odebrany inny bagaż Pasażera, Przewoźnik za to nie odpowiada.
6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

§ 9. UMOWA NA POZOSTAŁE USŁUGI

1. Pozostałe usługi oferowane przez Firmę będą regulowane według indywidualnie sporządzanych umów na potrzeby Klienta tj.:
a) wypożyczenie pojazdów z kierowcą lub bez,
b) usługa auto-lawety,
c) przeprowadzki.

§ 10. PODSTAWA PRAWNA

1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późniejszymi zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i bagażu.
2. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Przewoźnika oraz w jego siedzibie i flocie transportowej.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami)).
4. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.